Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

 

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT - “Nyerj belépőt a Csak a mentes fesztiválra” JÁTÉK

 

1. A Játék időtartama
Kifli.hu Shop Kft. 2023. december 1. 19:00 és 2023. december 6. 23:59 között “Nyerj belépőt a Csak a mentes fesztiválra” néven nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez, melynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.


2. A Játék szervezője és lebonyolítója
A Játék szervezője és lebonyolítója a Kifli.hu Shop Kft. (székhely: 1106, Budapest Jászberényi út 45; cégjegyzékszám: 01 09 339560; adószám: 26693075-2-42) („Szervező”).7


3. A Játék nyereményei
A Szervező a nyereményjáték lezárását követően az összes résztvevő játékos között 5 db nyertest határoz meg, akik egy-egy fő kísérővel (10 db belépőjegy) részt vehetnek a 2023. december 9-én és 10-én a RaM ArT Színházban (1133 Bp., Kárpát utca 23.) tartandó Csak a mentes fesztiválon.A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható és át nem ruházható.


4. A Pályázaton való részvétel feltételei
4.1. Jelen Szabályzat hatálya a Játékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.
4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel: a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképesmagánszemély, és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, és érvényes Instagram-regisztrációval rendelkezik a Játék posztja alatt válaszol a feltett kérdésre, komment formájában, az 5. pontban részletezett feltételeknek megfelelően, és egyúttal(automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzítettfeltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.
4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook vagy Instagram közösségi oldalon merültek fel.
4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kifli.hu Shop Kft. dolgozói, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek és a Játék szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
4.5. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek és a Játék teljes időtartama alatt valósak. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.


5. A Pályázaton való részvétel menete
5.1.A játék kizárólag Instagramon érhető el, a Kifli.hu Instagram-oldalán https://www.instagram.com/kifli_szupermarket/
5.2. A Játékos saját Instagram (www.instagram.com) felhasználói oldalára történő bejelentkezés után, a Kifli.hu Instagram-oldalán 2023. szeptember 11-én közzétett posztjában létrehozott játékon keresztül vehet részt a nyereményjátékban.
5.3. A Kifli.hu Instagram oldal arra kéri fel az oldal látogatóit, hogy válaszoljanak a posztban feltett kérdésre komment formájában, a poszt alatt. Ezzel a kéréssel Szervező játékot hirdet a https://www.instagram.com/kifli_szupermarket/ oldalon keresztül, a instagram.com oldal felhasználói között.
5.4. A nyertesek a kommentelők közül kerülnek ki, akik rendelkeznek Kifli.hu felhasználói fiókkal, valamint a Kifli.hu kiszállítási területén élnek.
5.5. Szervező a játék lezárását követően 5 fő (+1-1 fő kísérő) nyertest sorsol. A sorsolás nem nyilvános, a https://commentpicker.com/ oldalon keresztül történik.
5.6. Szervező a nyerteseket Instagram privát üzenetben értesíti a nyereményről. Amennyiben a nyertes értesítésétől számított 2 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező új nyertest sorsol.


6. Nyeremény átvétele
6.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 2 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani teljes nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét, amire a Szervező küldi ki a nyereményt.
6.2. Szervező a nyertes játékost Instagram profilján privát üzenetben és a nyereményjáték posztja alatt megemlítve értesíti.
6.3. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről. A tartaléknyertest a Kifli.hu Instagram-oldalán Szervező nem hozza nyilvánosságra.
6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos az adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, amelyet a játékos a pályázata megküldésével automatikusan elfogad. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Kifli.hu Instagram-oldalnak küldött privát üzeneten keresztül. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nemlehetséges. A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevő megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, ha az indokolt vagy szükséges.
6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.


7. Adatvédelem
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nemszabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen
https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek.
7.1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: Kifli.hu Shop Kft.
Cím: 1106, Budapest Jászberényi út 45.
E-mail: info@kifli.hu
Web: https://kifli.hu/
Telefon: 06 80 444 333
Adószám: 26693075-2-44
Cégjegyzékszám: 01 09 339560
7.2. Adatkezelési cél és jogalap
A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik: Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe. Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást. Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése. A Kifli.hu Shop Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása. A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.
7.3. Az adatok megőrzési ideje A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát: Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó és teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe. Időtartam: a Játék időtartama és azt követő 6 hónap A nyerteseket a szervező Instagram üzenet formájában értesíti. A nyertes adatainak kezelése (teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím; szükség esetén adószám/adóazonosító jel) A Kifli.hu Shop Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat (https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek) rendelkezik.


8. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kifli.hu Shop Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Kifli.hu Shop Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Kifli.hu Shop Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Kifli.hu Shop Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kifli.hu Shop Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Kifli.hu Shop Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Kifli.hu Shop Kft. kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Szavatolja, hogy a képen személyábrázolás nem szerepel. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kifli.hu Shop Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Kifli.hu Shop Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kifli.hu Shop Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kifli.hu Shop Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.


9. Záró rendelkezések
9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
9.3 A Kifli.hu Facebook-oldalán vagy Instagram-profilján indított promóciók függetlenek a Facebooktól és Instagramtól; a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook és Instagram szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Létrehozva:
Budapest, 2023.10.01