Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT – Kiflicske Nyereményjáték

 

 

1. A Játék időtartama

A Kifli.hu Shop Kft. 2023. augusztus 1. 00.00 és 2023. augusztus 31. 23:59 között Kiflicske Nyereményjáték néven nyereményjátékot szervez, melynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

 

2. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója a Kifli.hu Shop Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.; cégjegyzékszám: 01-09-339560; adószám: 26693075-2-44.) („Szervező”).

 

3. A Játék nyereményei

Szervező a nyereményjáték lezárását követően az összes résztvevő játékos között tíz nyertesnek, 1-1 Kiflicske ajándékcsomagot sorsol ki.      


A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható és át nem ruházható.

 

4. A Pályázaton való részvétel feltételei

 

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a Kiflicske nyereményjátékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Kiflicske nyereményjátékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

 

4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel: a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magánszemély, és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, Kiflicske klubtagsággal rendelkezik és a nyereményjáték időtartama alatt a Kifli.hu oldalán (https://www.kifli.hu/) legalább 5000 Ft értékben vásárol a pelenka, etetés vagy üveges bébiétel kategóriák valamelyikéről és egyúttal megismerte és elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt és adatkezelési tájékoztatót.

 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

 

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében merültek fel.

 

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kifli.hu Shop Kft. dolgozói, valamint a Kiflicske nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek és a Kiflicske nyereményjáték szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

4.5. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek és a Kiflicske nyereményjáték teljes időtartama alatt valósak. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

5. A Pályázaton való részvétel menete

5.1. A játék kizárólag Kifli.hu oldalán érhető el. (https://www.kifli.hu/)

5.2. A Játékos saját Kifli fiókjába történő bejelentkezés után, a Kifli.hu oldalon, pelenka, etetés vagy üveges bébiétel kategóriáról történő, legalább 5000 Ft értékű vásárláson keresztül vehet részt a nyereményjátékban, amennyiben az említett feltételek mellett Kiflicske klubtagsággal is rendelkezik.

5.4. A nyertesek a vásárlók közül kerülnek ki.

5.5. Szervező a játék lezárását követően, 2023. szeptember 1-jén 10 (tíz) darab nyertest sorsol, akiket 3 munkanapon belül értesít. A Szervező egyúttal 10 (tíz) darab pótnyertest is kisorsol. A sorsolás nem nyilvános, véletlenszerűszerűség elvét követő gépi módon, a https://random.org oldalon keresztül történik.

5.6. Szervező a nyerteseket e-mail-ben értesíti a nyereményről. Amennyiben a nyertes értesítésétől számított 2 munkanapon belül nem jelentkezik, a sorsolás során meghatározott pótnyertes lesz jogosult a nyereményre, a Szervező őt értesíti.

 

6. Nyeremény átvétele   

6.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 2 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani teljes nevét, lakcímét, telefonszámát, mely adatokat a Szervező a kézbesítés céljából használ fel.

6.2. A nyeremény kézbesítése a Kifli.hu saját futárszolgálatán keresztül történik, melynek részleteit a Szervező a nyertessel egyezteti. A Szervező kizárólag egyszer kísérli meg a nyeremény kézbesítését, ha az nem kerül átvételre, akkor a nyertes elveszti jogát a nyereményre és helyébe a pótnyertes lép.

6.3. A tartaléknyertes továbbá akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről. A tartaléknyertest a Kifli.hu Szervező nem hozza nyilvánosságra.

6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Kifli.hu ügyfélszolgálatának küldött e-mailen keresztül. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevő megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Kiflicske játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, ha az indokolt vagy szükséges.

 

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az Ön számára. Jogait a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségünkre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

 

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatkezelő valamely elérhetőségen keresztül.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha

a) az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik;

b) az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében kerül sor;

c) az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.

 

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatkezelő valamely elérhetőségén keresztül.

 

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

 

Az Adatkezelő nem köteles azonban teljesíteni az Ön kérelmet, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 1. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Amennyiben élni kíván ezen jogával, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatkezelő valamely elérhetőségen keresztül.

 

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

 

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az adatkezelő valamely elérhetőségen keresztül.

 

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az adatkezelő valamely elérhetőségen keresztül.

 

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Ön bármikor jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím:ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyeleti hatósághoz. Ön továbbá jogosult bírósághoz is fordulni.

6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

 

7. Adatvédelem

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek.

7.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Kifli.hu Shop Kft.

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

E-mail: info@kifli.hu

Web: https://kifli.hu/

Telefon: 06-1-249-4934

Adószám: 26693075244

Cégjegyzékszám: 01 09 339560

Helyszín: a Szervező a szükséges adatokat papíralapon a 1106 Budapest, Jászberényi út 45. címen tárolja. 


A nyeremény felajánlója: Kifli.hu Shop Kft.

Címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

Cégjegyzékszám: 01 09 339560

Adószáma: 26693075244

E-mail: info@kifli.hu

 

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Nyertes, adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást, kapcsolattartást és a nyeremény kézbesítését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

7.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó és teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

Időtartam: a Játék időtartama és azt követő 6 hónap

A nyerteseket a Szervező e-mail üzenet formájában értesíti.

A Kifli.hu Shop Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat (https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek) rendelkezik.

 

8. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kifli.hu Shop Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Kifli.hu Shop Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Kifli.hu Shop Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Kifli.hu Shop Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kifli.hu Shop Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Kifli.hu Shop Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Kifli.hu Shop Kft. kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Szavatolja, hogy a képen személyábrázolás nem szerepel.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kifli.hu Shop Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Kifli.hu Shop Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kifli.hu Shop Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kifli.hu Shop Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

9. Záró rendelkezések

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

9.3 A Kifli.hu Facebook-oldalán vagy Instagram-profilján indított promóciók függetlenek a Facebooktól és Instagramtól; a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook és Instagram szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

9.4 A Kiflicske nyereményjáték szabályzata, a játék teljes időtartama alatt elérhető a https://www.kifli.hu/targy/kiflicske-nyeremenyjatek-szabalyzat és a https://www.kifli.hu/targy/nyeremenyjatek-kisokos weboldalon.

 

 

Budapest, 2023. 06. 30.