Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

„Vásárolj bármilyen Libero pelenkát és nyerj!”

A nyereményjáték szabályzata

 1. A Játék időtartama

 

A Kifli.hu Shop Kft. 2022. október 12. és november 01. között „Vásárolj bármilyen Libero pelenkát és nyerj!” néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban:

Szabályzat”) határozza meg.

 

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója

 

A Játék szervezője a Kifli.hu Shop Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 45. cégjegyzékszám: 01-09-339560; adószám: 26693075-2-42.) („Szervező”).

 

 1. A Játék nyereményei

 

Szervező a nyereményjáték során azok között sorsol, akik a Játék jelen Szabályzatban meghatározott időtartama alatt bármilyen Libero pelenkát rendeltek és rendelésüket a jelzett időszak alatt A Jelen Szabályzatban megjelölt szállítási területek egyikére adták le (azaz a rendelés során megadott kiszállítási cím a jelen Szabályzatban megjelölt területen található). A résztvevő termékek listája az 1. számú mellékletben található.

Az 5.2 pontban jelzett kiszállítási területre rendelők közül a Játékidőtartamának a lejártát követő munkanapon összesen 1 fődíjat (amely az Essity Hungary Kft. által felajánlott 1 évre elegendő – összesen legfeljebb 8 karton - Libero Comfort nadrágpelenka) –- és további 3 ajándékutalványt (egyenként 30.000,- Ft értékű, a Kifli.hu oldalán leadott rendelések kiegyenlítésére felhasználható utalvány online formában nyilvántartva és jóváírva) sorsolunk ki.. Az 1 évre elegendő pelenka legfeljebb 8 karton választható méretű Libero Comfort Megapack kiszerelésű pelenkát jelent. A sorsolást követően a fődíj nyertesének elérhetősége az Essity Hungary Kft. részére átadásra kerül, aki 1 héten belül felveszik a kapcsolatot a nyertessel, a nyeremény átadásának az egyeztetése céljából.

A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható, át nem ruházható.

 

 1. A Pályázaton való részvétel feltételei

 

  1. Jelen Szabályzat hatálya a „Vásárolj bármilyen Libero pelenkát és nyerj! játékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A Játékos tudomásul veszi, hogy a

„Vásárolj bármilyen Libero pelenkát és nyerj!” játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére. A Játékos a Játékban történő részvételével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

 

  1. A Játékban azok a felhasználók vesznek részt, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magánszemély, és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, emellett 2022. október 12. 0:00 óra és 2022. november 01. 23:59 óra között regisztrált felhasználója a www.kifli.hu weboldalnak, valamint ezen időszak alatt leadott legalább egy rendelést a www.kifli.hu weboldalon, melynek keretében a promócióban szereplő Libero pelenkák közül vásárol legalább egy csomagot és rendelését a 5.2 . pontban szereplő kiszállítási területek valamelyikére kérte.

 

Az itt megjelölt feltételeknek megfelelő személyek automatikusan Játékosnak minősülnek, és részt vesznek a sorsolásban, külön a Játékra regisztrálniuk nem szükséges.

 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, vagy a Játékos a megrendelt termék vételárát nem egyenlíti ki, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

A Játékos kijelenti, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy

 

manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

 

  1. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel. A Játékos felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a Játék („Vásárolj bármilyen Libero pelenkát és nyerj!) időtartama alatt a valóságnak megfeleljenek. Szervező a Játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

  1. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kifli.hu Shop Kft. dolgozói, valamint a „Vásárolj bármilyen Libero pelenkát és nyerj! játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek és a „Vásárolj bármilyen Libero pelenkát és nyerj! szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1. A Pályázaton való részvétel menete

 

  1. A játék kizárólag a www.kifli.hu weboldalon érhető el.

 

  1. A Játékos 2022. október 12. 0:00 óra és 2022. november 01. 23:59 óra között lead egy megrendelést a Játékban részt vevő valamely Libero pelenkára vonatkozóan az alábbi linken található települések bármelyikére történő kiszállítással: https://www.kifli.hu/oldal/gyakran-ismetelt-kerdesek, majd a kiszállított termék vételárát kiegyenlíti.

 

Amennyiben egy Játékos a Játék időtartama alatt több alkalommal is lead megrendelést, amelynek keretében több alkalommal is vásárol a Játékban részt vevő Libero pelenkából, abban az esetben is a sorsoláson csak egyetlen alkalommal és egy megrendelésével vesz részt, azaz a Szervező a sorsolást a Játékban résztvevő, a jelen szabályzatban megjelölt feltételeknek megfelelő Játékosok vonatkozásában folytatja le, nem pedig megrendelésenként.

 

  1. A nyertesek azok közül kerülnek ki, akik 2022. október 12. 0:00 óra és

2022. november 01. 23:59 óra között rendeltek a www.kifli.hu-ról a jelen

 

Szabályzatban megjelölt budapesti, a balatoni, a Velencei-tó körzetében lévő kiszállítási területekre, mely rendelés során egyidejűleg legalább egy csomag Libero pelenkát vásároltak és a sorsolás időpontjában érvényes regisztrációval rendelkeztek.

 

  1. Szervező a játék során valamennyi nyeremény vonatkozásában (fődíj és 3 ajándékutalvány) összesen egy (1) nyertest, illetve a nyertes mellé tartaléknyertest sorsol. A sorsolás nem nyilvános, a https://random.org oldalon keresztül történik rögzített felvétel keretében. Sorsolás időpontja:
   • 2022. november 3. 10:00

 

Az ajándékutalványok nyertesei a fődíj sorsolásában nem vesznek részt, azaz ugyanazon Játékos csak egy nyereményt nyerhet meg.

 

  1. Szervező a nyertest a regisztrációja során megadott email címen értesíti. Ezt követően a nyertesnek 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy felvegye a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a nyertes az értesítésétől számított 3 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező értesíti a tartaléknyertest a fenti szabályok szerint. Amennyiben a tartaléknyertes az értesítésétől számított 3 munkanapon belül nem jelentkezik a Szervező új nyertest és tartaléknyertest sorsol. A nyertes elérhetőségei a fődíj esetében átadásra kerülnek a nyeremény felajánlója (Essity Hungary Kft.) részére, aki a fődíj nyertesével felveszi a kapcsolatot. A Kifli ajándékutalványt nyerő Játékosokkal a Kifli.hu Shop Kft. veszi fel a kapcsolatot. A nyeremények átvételére nyitva álló időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő, a határidőt követően a Játékos a nyeremény kiadását nem követelheti.

 

 1. Nyeremény átvétele

 

  1. A nyertes Játékos az értesítéstől számított 3 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani teljes nevét, telefonszámát és e-mail címét, melyek a fődíj esetében átadásra kerülnek az Essity Hungary Kft. részére is.

 

  1. A nyeremény beváltásnak részleteiről a fődíj esetében az Essity Hungary Kft. emailben tájékoztatja a nyertest, az ajándékutalványok esetében pedig a Szervező.

 

  1. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről vagy a nyereményért a megadott határidőben nem jelentkezik.

 

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és vele szemben jogorvoslatnak nincsen helye.

 

  1. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a jelen szabályzatot és a Szervező adatkezelési tájékoztatóját elfogadja, illetve teljesíti a nyereményjáték feltételeit.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá vagy a hozzájárulását az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően visszavonja, úgy a játékban nem tud részt venni, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

 

A Játékos a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékosok nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Játékos megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából kezeli, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a „Vásárolj bármilyen Libero pelenkát és nyerj!” játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

 

  1. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik, ide nem értve a nyeremények kézbesítésével kapcsolatos költségeket, amelyeket a Szervező visel.

 

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez esetlegesen szükséges adatok szolgáltatására Játékos köteles.

 

 

 1. Adatvédelem

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://kifli.hu/oldal/szemelyes- adatkezelesi-alapelvek. A nyereményjátékra vonatozó kérdéseket a 4.2 pont, a Játékos jogaival kapcsolatos szabályokat a 8. pont tartalmazza. Jelen Szabályzat elfogadásával Játékos kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta.

 

  1. Az adatkezelő adatai

 

Adatkezelő, üzemeltető:

(1)

Cégnév: Kifli.hu Shop Kft.

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

Levélcím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

E-mail: info@kifli.hu Web: https://kifli.hu/ Telefon: +36 80 444 333

Adószám: 26693075-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-339560

 

(2)

Cégnév: Essity Hungary Kft.

Cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Levélcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Web:  www.essity.com Telefon: (06 1) 392 2100

Adószám: 10187502244

Cégjegyzékszám: 01 09 716945

 

  1. Adatkezelési cél és jogalap

 

A Játékban történő részvétellel a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, nyertes esetén adóazonosító jel.

 

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást, valamint a nyeremények átadását.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. a) illetve a nyertesek kapcsán olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk. 1. b) illetve jogi kötelezettség teljesítése (a GDPR 6. cikk. 1. c.)

 

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

 

  1. Az adatok megőrzési ideje

 

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

 

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó és teljes neve, lakcíme,

telefonszáma és e-mail címe, nyertes esetén adóazonosító jel.

 

Időtartam: a Játék lebonyolításához és népszerűsítéséhez szükséges ideig, Nyertesek esetén a Számv. tv 169. § (1) bekezdés szerinti ideig

 

A            nyertes           nevének           nyilvánosságra            hozatala              a

https://www.kifli.hu/targy/nyeremenyjatek-kisokos történik.

 

A Kifli.hu Shop Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről             az                                Általános Adatkezelési       Szabályzat (https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek) rendelkezik.

 

 1. Felelősség

 

A megadott adatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kifli.hu Shop Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Kifli.hu Shop Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Kifli.hu Shop Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. Ezen lemondás nem vonatkozik az átadott nyeremények vonatkozásában fennálló termékfelelősségre és szavatossági kötelezettségre (a főnyeremény esetében az Essity Hungary Kft.-t, az utalványok esetében a Kifli.hu Kft.-t terheli ezen felelősség).

 

A Kifli.hu Shop Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kifli.hu Shop Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető

 

el. A Kifli.hu Shop Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kifli.hu Shop Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Kifli.hu Shop Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kifli.hu Shop Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kifli.hu Shop Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. Záró rendelkezések

 

  1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést, a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben.

 

  1. Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

 

Budapest, 2022.10.11.

 

   1. számú melleklét

 

Promócióban résztvevő termékek listája:

 

Ean kód              Megnevezés


7322541165752   Libero Up&Go 3 bugyipelenka 48 db


7322541089409   Libero Up&Go 4 bugyipelenka 44 db 7-11 kg

7322541089706   Libero Up&Go 5 bugyipelenka 40 db 10-14 kg

7322541090344   Libero Up&Go 6 bugyipelenka 36 db 13-20 kg

7322541091044   Libero Up&Go 7 bugyipelenka 32 db 16-26 kg

7322541091662   Libero Up&Go 8 bugyipelenka 28 db 19-30 kg


7322541070742   Libero Touch 2 JUMBO nadrágpelenka 64 db

7322541070834   Libero Touch 3 JUMBO nadrágpelenka 50 db 5-9 kg

7322541070919   Libero Touch 4 JUMBO nadrágpelenka 46 db

7322541070971   Libero Touch 5 JUMBO nadrágpelenka 42 db

7322541071039   Libero Touch 6 JUMBO nadrágpelenka 38 db


7322541165851   LIBERO Touch 3 bugyipelenka 38 db

7322541091839   LIBERO Touch 4 bugyipelenka 36 db

7322541092003   LIBERO Touch 5 bugyipelenka 34 db

7322541092201   LIBERO Touch 6 bugyipelenka 30 db

7322541092386   LIBERO Touch 7 bugyipelenka 28 db


7322541221540   Libero Newborn 1 JUMBO nadrágpelenka 78 db 2-5kg

7322540683929   Libero Newborn 2 JUMBO nadrágpelenka 70 db 3-6 kg

7322540743067   Libero Newborn 3 JUMBO nadrágpelenka 68 db 4-8 kg


7322541083117   Libero Comfort 3 MEGA PACK nadrágpelenka 86 db 5-9 kg

7322541083186   Libero Comfort 4 MEGA PACK nadrágpelenka 82 db 7-11 kg

7322541083346   Libero Comfort 5 MEGA PACK nadrágpelenka 78 db 10-14 kg

7322541083414   Libero Comfort 6 MEGA PACK nadrágpelenka 70 db 13-20 kg

7322541083490   Libero Comfort 7 MEGA PACK nadrágpelenka 64 db 16-26 kg


7322541742076   Libero Up&Go 3 bugyipelenka 46 db

7322541742243   Libero Up&Go 4 bugyipelenka 42 db 7-11 kg

7322541742458   Libero Up&Go 5 bugyipelenka 38 db 10-14 kg

7322541742861   Libero Up&Go 6 bugyipelenka 34 db 13-20 kg

7322541743240   Libero Up&Go 7 bugyipelenka 30 db 16-26 kg

7322541743448   Libero Up&Go 8 bugyipelenka 26 db 19-30 kg


7322541750071   Libero Touch 2 JUMBO nadrágpelenka 62 db

7322541750095   Libero Touch 3 JUMBO nadrágpelenka 48 db 5-9 kg

7322541750217   Libero Touch 4 JUMBO nadrágpelenka 44 db

7322541750231   Libero Touch 5 JUMBO nadrágpelenka 40 db

7322541750255   Libero Touch 6 JUMBO nadrágpelenka 36 db


7322541739472   LIBERO Touch 3 bugyipelenka 36 db

7322541739991   LIBERO Touch 4 bugyipelenka 34 db

7322541739571   LIBERO Touch 5 bugyipelenka 32 db

7322541739670   LIBERO Touch 6 bugyipelenka 28 db

7322541739786   LIBERO Touch 7 bugyipelenka 26 db


7322541884028   Libero Newborn 1 JUMBO nadrágpelenka 76 db 2-5kg

7322541884042   Libero Newborn 2 JUMBO nadrágpelenka 68 db 3-6 kg

7322541884080   Libero Newborn 3 JUMBO nadrágpelenka 66 db 4-8 kg


7322541756738   Libero Comfort 3 MEGA PACK nadrágpelenka 84 db 5-9 kg

7322541756820   Libero Comfort 4 MEGA PACK nadrágpelenka 80 db 7-11 kg

7322541756912   Libero Comfort 5 MEGA PACK nadrágpelenka 76 db 10-14 kg

7322541757025   Libero Comfort 6 MEGA PACK nadrágpelenka 68 db 13-20 kg

7322541829494   Libero Comfort 7 MEGA PACK nadrágpelenka 62 db 16-26 kg