Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

A HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT. - A KIFLI.HU SHOP KFT.
„Fesztiválozz a Heinekennel!” ELNEVEZÉSŰ
PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


A fogyasztói promóció (a továbbiakban: „Promóció”) lebonyolításával összefüggő feladatokat az A4C Marketing Kft. (Adószám: 12328451-2-43, Cg: 01-09-666794; székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), mint lebonyolító (a továbbiakban: „Lebonyolító /Adatfeldolgozó”) látja el.


A Heineken termékek gyártója, a Promóció szervezője a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (Cg: 08 10 001541; székhely: 9400 Sopron Vándor Sándor út 1. levelezési címe: 9400 Sopron, Vándor Sándor út 1. (a továbbiakban: „Szervező/Adatfeldolgozó”).


A Kifli.hu Shop Kft. (Adószám: 26693075-2-44, Cg: 01-09-339560; székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.) a nyereményjátékban regisztráló játékosok személyes adatainak kezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”).


Szervező és az Adatkezelő megállapodása alapján a felek Promóciót futtatnak, amelynek keretében, az Adatkezelő adatszolgáltatása alapján Lebonyolító az Adatkezelővel együtt működve, a nyertesek megállapítását és azonosítását végzi, valamint a nyeremények átadásával kapcsolatban eljár.

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI


2.1. A Játékban kizárólag érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.11 és 2.12 pontokban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt:


2.1.1. a Kifli.hu webshopjában való a promóció időtartam alatti vásárlás esetén egy vásárlás alkalmával vásárol legalább 3.000 forint összértékben HEINEKEN márkajelzésű terméket (a 2.1. pontban részletezve), melyek közül legalább egy darab Heineken Silver 0,33l dobozos sör (a továbbiakban: „Termékek”), továbbá


2.1.2. a vásárlást megelőzően vagy a vásárlás során, elektronikusan regisztrál a kifli.hu weboldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, amely során megadja vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét és telefonszámát (a továbbiakban: „Vásárlás”), a “Fizetés” vagy „Rendelés befejezése” gombra kattintva a rendszer menti a Vásárlás adatait és annak pontos időpontját,


2.1.3. a Kifli-s felhasználói fiókjában az „Értesítési beállítások” menüpont alatt az e-mailes marketing kommunikációt engedélyezte a checkbox-ba tett pipával.


2.1.4. ezt követően a heti nyertes megállapítást követően az Adatkezelő kérésére nyilatkozik a vonatkozó mező bejelölésével (a továbbiakban: „Nyilatkozat”), hogy elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és az 1. sz. mellékletet képező adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.


Ugyanazon Vásárlással egy Játékos csak egyszer vesz részt az adott heti nyertes megállapítását szolgáló
adatbázisban. Így amennyiben egy Vásárlásban a minimálisként megkívántnál nagyobb összegű megvásárolt promóciós Termék szerepel, beküldése abban az esetben is csak egyszeri részvételnek minősül.

 

Fenti feltételeknek megfelelő, több alkalommal történő vásárlások több vásárlásnak minősülnek, melyekkel a Vásárlók a nyerési esélyüket növelhetik.

 

A Játékban csak olyan az www.kifli.hu áruházában történő vásárlások vehetnek részt, amelyekről a Vásárlást követően a kiszállítás után számla került kiállításra.


Egy Vásárlással a Játékos maximum 1 db nyereményt nyerhet meg.


A kisorsolt Játékos az alábbi feltételek teljesítése esetén válik nyertessé:
• A nyertes az Adatkezelőtől e-mailértesítést kap, melyben szerepel a Nyilatkozat.
• A játékos adatait megadja és a Nyilatkozatot kitöltve visszaküldi az Adatkezelőnek.
• A nyertesnek igazolnia kell, hogy betöltötte 18. életévét. Ennek módja, hogy a nyertesek személyesen előre egyeztetett időpontban a Lebonyolító irodájában (1093 Budapest, Bakáts utca 5-7.), vagy videóhívás során (Google Meet stb.) bemutatják személyigazolványukat, magyar lakcímkártyájukat, azonosítják magukat és igazolják életkorukat.


A Promócióban a következő Termékek vesznek részt:

Termék megnevezése
Heineken alkoholmentes világos sör (0.33 l doboz)
Heineken alkoholmentes világos sör (0.5 l doboz)
Heineken minőségi dobozos világos sör 5% (0.5 l doboz)
Heineken minőségi üveges világos sör 5% (0.5 l palack)
Heineken minőségi világos dobozos sör 5% multipakk (6x0,5 l doboz)
Heineken minőségi világos sör 5% tálcás (24x0,5 l doboz)
Heineken minőségi világos sör 5% 6x0,25l palack multipakk (6x0,25 l palack)
Heineken partihordó 5 l
Heineken Silver 0.33 l doboz
Heineken világos sör 5% 0.33 l doboz

 

2.2. A Játékosok a Vásárlássorán megadott adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő vagy a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Adatkezelőt, Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.


2.3. Azok a Vásárlások, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Vásárlások az Adatkezelő által, hetente a Lebonyolítónak átadásra kerülnek.

 

2.4. Lebonyolító kizárólag azokat a Vásárlásokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával történnek, valamint amely Vásárlásról a kiszállítás után számla került kiállításra. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Promócióval kapcsolatos e- mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Adatkezelő, Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.5. A Vásárlás beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Adatkezelőn, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Az Adatkezelő, a Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.6. A Vásárlásokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett az Adatkezelő megvizsgálja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Promócióból kizárja.

 

2.7. A Promócióból ki vannak zárva az Adatkezelő, a Szervező, a Lebonyolító, valamint az Adatkezelő, a Szervező és a Lebonyolító azon alvállalkozóinak tisztségviselői és munkavállalói, és megbízottjai, akik a Promóció szervezésében és lebonyolításában részt vesznek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

 

2.8. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel, azaz a Nyilatkozat kitöltésével, elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót és azt elfogadja.

 

2.9. A Promóció játékszabályzata a Weboldalon lesz elérhető (https://www.kifli.hu/targy/heineken-nyeremenyjatek) mennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, úgy a Promócióban (a továbbiakban) nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

2.10. A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA


A Promóció 2023. május 17. nap 0 óra 00 perctől 2023. június 13. nap 23 óra 59 percig tart.


A játék a következő játékhetekre oszlik:
1. játékhét: 2023. május 17. – május 23.
2. játékhét: 2023. május 24. – május 30.
3. játékhét: 2023. május 31. – június 06.
4. játékhét: 2023. június 07. – június 13.


A 2023. május 17. napja 00 óra 00 perc 00 másodperc előtt, illetve 2023. június 13. napja 23 óra 59 perc 59 másodperc után megtett Vásárlásokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes részvételként elfogadnia, és azokat sem, melyek nem felelnek meg jelen Játékszabályzatban foglalt előírásoknak.

 

4. A PROMÓCIÓ MENETE


4.1. HETI FŐDÍJAK SORSOLÁSA


Lebonyolító a Promóció kezdő időpontját megelőzően, 2023. május 16-án 14 órakor közjegyző jelenlétében a Promóció időtartama tekintetében az 5.1.2. pontban írt nyereményre vonatkozóan a Promóció teljes időtartama tekintetében összesen 4 (négy) darab nyerő időpontot sorsol ki.


Lebonyolító az alábbi Játékhetek tekintetében hirdeti meg a heti nyereményeket:
Első (1.) játékhét: 2023. május 17. 0 óra 00 perc – 2023. május 23. 23 óra 59 perc
Második (2.) játékhét: 2023. május 24. 0 óra 00 perc – 2023. május 30. 23 óra 59 perc
Harmadik (3.) játékhét: 2023. május 31. 0 óra 00 perc – 2023. június 06. 23 óra 59 perc
Negyedik (4.) játékhét: 2023. június 07. 0 óra 00 perc – 2023. június 13. 23 óra 59 perc

 

Valamennyi heti nyeremény esetében 5 (azaz öt) darab Tartaléknyertes kerül meghatározásra az alábbiak szerint: Lebonyolító az adott heti nyerőidőpont esetében az eredeti nyertes Vásárlást követően beérkező második legközelebb eső időpontban érvényes Vásárlást végrehajtó Játékost tekinti első, a harmadik legközelebb esőt második, a negyedik legközelebb esőt a harmadik, az ötödik legközelebb esőt negyedik és a hatodik legközelebb esőt ötödik Tartaléknyertesnek a heti főnyeremény tekintetében. Amennyiben a tartaléknyertes(ek) Vásárlása sem megfelelő, úgy az adott nyerő időponthoz tartozó nyeremény nem kerül kiosztásra és a Szervező tulajdonában marad.


A heti fődíjak átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes előzetesen megküldte, a nyertes Nyilatkozatát az Adatkezelő e-mail címére, illetve annak érvényességét a Lebonyolító visszaigazolta, mert a heti nyeremény nyertese online meeting keretein belül a személyazonosságát és életkorát érvényes hivatalos fényképes okmányok bemutatásával igazolta.


4.2. A sorsolás az A4C Marketing Kft. irodájában, 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt 3. címen (bejárat a Bakáts utca 5-7. felől) közjegyző jelenlétében kerül sor.


4.3. A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével közjegyző jelenlétében történik. A közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Promóció lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Promóció végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Promóció végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.


4.4. Az 5.1 pontban meghatározott heti nyereményt a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékos nyerheti meg, akik az adott nyereményhez kapcsolódóan előre kisorsolt, a kiválasztott nyereményhez tartozó nyerő időpontot követően a nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelően vásárol. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban hajt végre érvényes Vásárlást, Lebonyolító azt a Játékost tekinti nyertesnek, amely vásárlást a Weboldal hamarabb tárolja le.


4.5. Amennyiben a nyertes Játékos Vásárlása, vagy a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Lebonyolító azt a Játékost választja nyertesnek, (továbbiakban Tartaléknyertes) aki az adott nyerő időponthoz legközelebb eső következő időpillanatban hajtott végre a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Vásárlást.

 


5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 


5.1. A Promóció Időtartama alatt nyerő időponthoz kötődően, minden játékhéten 1 db heti főnyeremény kerül
kisorsolásra.


heti fődíj: játékhetente 1-1, összesen 4 db, azaz négy db páros bérlet a Kolorádó fesztiválra
• a fesztivál 2023.06.28. és 2023.07.01. között tart
• a bérletek online formában kerülnek átadásra
• Fontos! A kiküldött bérleteket a nyerteseknek ki kell nyomtatni, vagy mobiltelefonra letölteni, mivel a helyszínen a mobilhálózatok lefedettsége nem 100%-os.

 

5.2. A Nyeremények másik Játékosra nem átruházhatók, készpénzre nem válthatóak és nem cserélhetőek.


5.3. Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az adott promóció időtartama alatt – a Játékosok Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

 

5.4. Egy Játékos az egy adott időpontban feltöltött Vásárlásával legfeljebb egy nyereményre lehet jogosult.

 

5.5. Az Adatkezelő az adott heti főnyeremény nyertesét minden héten csütörtökig (2023. május 25., június 01., június 08., június 15.), az info@kifli.hu címről e-mailben értesíti (a továbbiakban: „Nyilatkoztatás”).

 

Ezt megelőzően a Lebonyolító, az Adatkezelő által biztosított, a Játék feltételeinek megfelelő egyedi tranzakció számokat és a konkrét vásárlási időpontokat tartalmazó heti listából választja ki az előzetesen kisorsolt nyerőidőpont alapján meghatározott nyertes és tartalék nyertes tranzakciókat.


Amennyiben a Játékos nyert, úgy az e-mail üzenetben kapott Nyilatkozatot szükséges visszaküldenie az alábbi személyes adattartammal, az Adatkezelő részére:
• teljes név (a Játékos személyi igazolványába bejegyzett vezeték- és keresztnév)
• e-mail cím
• telefonszám
• irányítószám
• város
• utca
• házszám
• egyedi tranzakció szám, amely igazolja a Vásárlást


A nyertes Játékos köteles a Nyilatkozat kiküldését követő 72 órán belül hiánytalanul visszaküldenie a
Nyilatkozatot. A nyertes Játékos a Nyilatkozat hiánytalan kitöltésével és visszaküldésével kijelenti, hogy szeretne jelen Játék nyertesévé válni. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Vásárlás kizárásra kerül, és Lebonyolító a 4. pontban foglaltak szerinti újabb nyertest jelöl ki.


5.6. Nyeremények átadása:
A heti főnyereményeket a Lebonyolító elektronikusan juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által a Nyilatkoztatás során megadott e-mail címre.

A nyerteseknek kötelező visszajelezni válasz e-mailben a fesztivalozzaheinekennel@a4c.hu heineken@a4c.hu e- mail-címre, mely levélben igazolják nyereményük átvételét. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Lebonyolító a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.


5.7. Lebonyolító a nyereményeket és a nyerteseket a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Vásárlásokat végrehajtó Játékosok neve és a kézbesítési cím részeként megadott település jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Promócióra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 

5.8. Lebonyolító kizárja a Promócióból azt a Vásárlást, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Nyilatkozatban feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Vásárlást végrehajtó Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 


6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK


A nyereményekhez kapcsolódó a magyar jogszabályok hatálya alá tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése, szálláshely, fesztiválra történő eljutás) és kiadások a nyertest Játékost terhelik.

 


7. PANASZBEJELENTÉS


A Promócióval kapcsolatban kérdések, bejelentések a fesztivalozzaheinekennel@a4c.hu e-mail címen tehetők meg.

 


8. VEGYES RENDELKEZÉSEK


8.1. A Vásárlások/Nyilatkozatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem az Adatkezelő, sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.


8.2. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, illetve Lebonyolítótól nem követelheti.

 

8.3. Az Adatkezelő, a Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

8.4. Az Adatkezelő és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

 

8.5. Ha a Játékos Vásárlás közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért az Adatkezelő, a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.6. Az Adatkezelő, a Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

8.7. Az Adatkezelő, a Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.


8.8. A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Promóció Adatkezelője kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

8.9. A jelen Promócióra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

8.10. A Játékosok elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

8.11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Promóció felfüggesztését, megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2023. május 16.

Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.

Szervező


A4C Marketing Kft.
Lebonyolító


Kifli.hu Shop Kft.
Adatkezelő

 


1. számú melléklet


Adatkezelési Tájékoztató

 

Bevezetés


A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (székhely: 9400 Sopron Vándor Sándor út 1.; cégjegyzékszám: 08 10-001541) mint Szervező/Adatfeldolgozó és a Kifli.hu Shop Kft. (Adószám: 26693075-2-44, Cg: 01-09 339560; székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.) mint Adatkezelő – eleget téve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet) előírásainak – ezúton kívánja a Játékban részt venni kívánó személyeket tájékoztatni a „Fesztiválozz a Heinekennel!” elnevezésű promóciós Játékkal (a továbbiakban: „Játék”) összefüggő adatkezelési körülményekről.

 

Az adatkezelés célja


Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel biztosítása, a nyertesek kisorsolása, értesítése, a nyeremények átadása, a sorsolás nyertesének nyilvánosságra hozatala.


Az adatkezelés jogalapja


Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
A Játékos részéről a jelen Játékszabályzat ismeretében tett önkéntes hozzájárulásának kell tekinteni a www.kifli.hu weboldalon a Játékban való részvételhez szükséges termékek vásárlását, továbbá a Nyilatkozat hiánytalan visszaküldését. A Játékban történő részvétel előfeltétele, hogy a Játékos által a kifli.hu weboldalon történő regisztrációja során vagy a Kifli-s felhasználói fiókjában az „Értesítési beállítások” menüpont alatt a marketing megkeresésről szóló checkbox-ba pipát vagy x-et tett, és ezzel a Játékos előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlen marketing célú megkereséseket küldjön a részére, például email-ben, vagy egyéb módon. A nyertesek a Nyilatkozatban tett hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát továbbá a Játék Adatkezelési Tájékoztatóját és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.


A Játékos az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszi az alábbiakat:


Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Vásárlás(ok) és a Nyilatkozat kitöltésével és elküldésével adja meg, Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Játékosok személyes adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használják fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos nevét és a kézbesítési cím részeként megadott település jelenik meg, a nyertesség tényét, valamint a nyeremény megjelölését nyilvánosságra hozhatják a https://www.kifli.hu/targy/nyeremenyjatek-kisokos Weboldalon 2023.07.01-ig. A nyertes Játékos a nyeremény átvételekor külön nyilatkozat aláírásával opcionálisan eldöntheti és visszavonhatatlanul vállalhatja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve Tv-felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban.


Minden további, a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az Szervező és Adatfeldolgozó a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2023. szeptember 13-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.


A Szervező a nyertes Játékosoknak a nyertes Vásárlási adatait, valamint a nyeremény átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2031. december 31-ig őrzik meg. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

 

Az érintettek köre


Az érintettek körébe a „Fesztiválozz a Heinekennel!” című nyereményjáték időtartama alatt a www.kifli.hu
weboldalon a játékban való részvételhez szükséges termékek vásárlását és a nyertesség elfogadását igazoló Nyilatkozat visszaküldését megtévő és így a Játékban részt vevő személyek tartoznak.


A kezelt személyes adatok köre


A Szervező és a Lebonyolítók a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása, a számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése, közterhek Szervező általi megfizetése, a nyeremény átadása, a kapcsolattartás érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezelik:


A Szervező Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan, kizárólag a Játék lebonyolítása (szerződés teljesítése), a
nyeremények átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi adatokat kezeli:


• nyertesség esetén: név, e-mail cím, magyar lakcím, telefonszám, valamint az az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok,
• továbbá kizárólag a nyertes Játékosoknak Google Meet videós azonosítás és életkor ellenőrzés kapcsán szükséges bemutatniuk a videóhívás alatt egy, az életkorukat és személyazonosságukat igazolni tudó személyes okmányt. A videóhívás során semmilyen kép- vagy hangfelvétel nem készül.


A beérkezett adatok bizalmasak, azokat a Szervezőn és Adatkezelőn kívül kizárólag a Szervező
adatfeldolgozójaként eljáró Lebonyolító kezelhetik, a Játék hivatalos Játékszabályzatában (ideértve különösen a 8. pontot) foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően.


Az adatkezelés időtartama


A Játékban történő részvétel során a résztvevő által megadott személyes adatokat a Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2023. szeptember 13-ig megsemmisítenek.


A Szervező a nyereményt átvevő Játékosoknak a nyertes Nyilatkozat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2031. december 31-ig őrzik meg.


Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, az adatok megismerésre jogosultak.


A Szervező/Adatfeldolgozó


Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (Szervező)
Levelezési cím: 9400 Sopron Vándor Sándor út 1.
Elektronikus levelezési cím: info@heineken.hu


Az Adatkezelő:


Kifli.hu Shop Kft. (Adatkezelő)
Levelezési cím: 1106 Budapest, Jászberényi út. 45.
Elektronikus levelezési cím: dpo@kifli.hu
Az adatkezelési tájékoztatót a https://www.kifli.hu/targy/adatvedelmi-szabalyzat-ugyfelek weboldalon érik el.


Az Adatközlés címzettje:


Az Adatfeldolgozó:

- A4C Marketing Kft. (székhely:1092 Budapest, Bakáts tér 2., cégjegyzékszám: 01-09-666794, e- mail cím: szijj@a4c.hu) (Adatfeldolgozó) a Játék lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látja el

- Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (Szervező/Adatfeldolgozó) Levelezési cím: 9400 Sopron Vándor Sándor út 1. Elektronikus levelezési cím: info@heineken.hu


A nyertes adatok megismerésére jogosultak:


- a Szervező nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában közreműködő munkavállalói
- az Adatkezelő nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában közreműködő munkavállalói
- A4C Marketing Kft. nyereményjáték szervezésében, lebonyolításában részt vevő munkavállalói

 

Az adatkezelés biztonsága


A Szervező, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével olyan technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre, amellyel a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják az érintettek részére.


A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor az Adatkezelő kifejezetten figyelembe veszik az
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.


A Szervező, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.


Joggyakorlás, jogérvényesítés és jogorvoslat


Az érintett jogai


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelőnél. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.


Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozzák az
adatkezelést.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen.


Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.


Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.


Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat a nyertes adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:


- a Játék ideje alatt, illetve azt követően a nyeremények átadásáig vagy legkésőbb 2023. szeptember 13-
ig, a fesztivalozzaheinekennel@a4c.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.


Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül csak a jelen Játékszabályzatban leírtak szerint kerülhetnek át harmadik személy részére átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket és a jelen szabályzatban megjelölt címzetteket.

 

A Játék oldalán cookie-k a https://www.kifli.hu/oldal/suti-tajekoztato oldalon leírtaknak megfelelően kerülnek
kezelésre.


Az érintetti joggyakorlás tekintetében az Adatkezelő kötelezettségét a Kifli.hu Shop Kft. teljesíti.


Jogérvényesítés, panasztétel, jogorvoslat


Jogérvényesítés


Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. Az elektronikus úton benyújtott kérelemre az Adatkezelő elektronikus formában, vagy az érintett által kért módon válaszol.


Panasztétel


Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet előírásait, az érintett jogosult arra, hogy – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – panaszt tegyen az érintett Felügyeleti Hatóságnál.

Panasszal Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH), mint Felügyeleti Hatóságnál lehet élni. A NAIH elérhetőségei:


E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu
Az EU területén lévő adatvédelmi hatóságok nevei és elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm


Jogorvoslat


Bírósági jogorvoslat a Felügyeleti Hatósággal szemben


Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra:


aa) a felügyeleti hatóság jogilag kötelező érvényű döntésével szemben, vagy
ab) ha az illetékes Felügyeleti Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A Felügyeleti Hatósággal szembeni eljárást a Felügyeleti Hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.


Bírósági jogorvoslat az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szemben


Az érintett a Szervező az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Szervező, az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.


Az eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.


A pert Magyarországon az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Budapest, 2023. május 16.

Szervező