Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

A nyereményjáték szabályzata

1. A Játék időtartama

 

A Kifli.hu Shop Kft. 2023.12.14. 00:00-tól, 2023.12.22. 23:59 között „Ötmilliomodik megrendelés nyereményjáték” néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

 

2. A Játék szervezője és lebonyolítója

 

A Játék szervezője a Kifli.hu Shop Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 45. cégjegyzékszám: 01-09-339560; adószám: 26693075-2-44.) („Szervező”).

 

 

3. A Pályázaton való részvétel feltételei

 

3.1. Jelen Szabályzat „Ötmilliomodik megrendelés nyereményjáték” játékra, továbbá az abban részt vevők valamennyi, a 3.2. pontban meghatározott résztvevőkre terjed ki. A Játékos tudomásul veszik, hogy a  „Ötmilliomodik megrendelés nyereményjáték”  a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja.

 

3.2. A Játékban az a felhasználó vesz részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel: a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magánszemély, és a 3.4. pontban meghatározott személy körébe nem esik, emellett a Kifli.hu regisztrált felhasználója, és 2023.12.14. 00:00-tól, 2023.12.22. 23:59 óra között 1 db (Kifli.hu rendszere által naplózott ötmilliomodik) megrendelése sikeresen kifizetésre és átvételre került.

 

Az itt felsorolt feltételek együttes megléte minősül érvényes Pályázatnak.

 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

A Játékos kijelenti, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

 

3.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel. A Játékos felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak „Ötmilliomodik megrendelés nyereményjáték” játék időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a Játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

3.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kifli.hu Shop Kft. dolgozói, valamint „Ötmilliomodik megrendelés nyereményjáték”  játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek és a „Ötmilliomodik megrendelés nyereményjáték” szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

4. A Pályázaton való részvétel menete

 

4.1. A játék kizárólag a www.kifli.hu weboldalon érhető el.

 

4.2. Az a vásárló, aki, 2023.12.14. 00:000-tól, 2023.12.22. 23:59 óra között a Kifli.hu oldalon 1db leadott (kifli.hu rendszere által naplózott ötmilliomodik) és teljesítettnek tekintett rendelést teljesítő és regisztrált felhasználója a kifli.hu-nak.

 

4.3. A nyertes a 4.2 bekezdésben leírt Kifli.hu vásárlói közül az lesz, aki 2023.12.14. 00:00-tól, 2023.12.22. 23:59 óra között leadja a Kifli.hu oldalon a rendszer által naplózott ötmilliomodik , teljesített, kifizetettnek tekintett 1db rendelését.

 

4.4. A kifli.hu rendszere rögzíti a nyertes megrendelést és az ügyfél szolgálat értesti a nyertest.

 

4.5. Szervező a nyertest a Kifli.hu fiók regisztrációja során megadott email címen értesíti. Ezt követően a nyertesnek automatikusan jóváírjuk a nyereményt, a 5. pontban felsorolt időpontokan.

5. A Játék nyereménye

 

A szervező a nyereményjáték során 2023.12.14. 00:000-tól, 2023.12.22. 23:59 óra között 1 db teljesített rendelést leadó (a kifli.hu rendszere által naplózott ötmilliomodik megrendelés)  vásárlónak, a vásárlásának értékének az ötszörösét, a Kifli.hu kreditben írja jóvá az alábbi időpont szerint:
2024.01.03 szerda

 

A beazonosítás után a Kifli.hu ügyfélszolgálata felveszi a kapcsolatot a nyertessel.

 

A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható, át nem ruházható.

 

 

6. Nyeremény átvétele

 

6.1. A nyertes vásárlónknak automatikusan jóváírjuk a kreditet az 5. pontban feltüntetett időpontokban.

 

6.2. A kreditek jóváírásának részleteiről a nyertest a Kifli.hu emailben tájékoztatja.

 

6.3. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a jelen szabályzatot és a Szervező adatkezelési tájékoztatóját elfogadja, illetve teljesíti a nyereményjáték feltételeit.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá vagy a hozzájárulását visszavonja, úgy a játékban nem tud részt venni, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

 

A Játékos a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékosok nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Játékos megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag „Ötmilliomodik megrendelés nyereményjáték”  játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

 

 

6.4. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

 

7. Adatvédelem

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek. A nyereményjátékon való részvétel menetét jelen szabályzat 4. pontja, az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat a 7. pont tartalmazza. Jelen Szabályzat elfogadásával Játékos kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta.

 

7.1. Az adatkezelő adatai

 

Adatkezelő, üzemeltető:

Cégnév: Kifli.hu Shop Kft.

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

Levélcím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

E-mail: info@kifli.hu

Web: https://kifli.hu/

Telefon: +36 80 444 333

Adószám: 26693075-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-339560

 

 

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

 

A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

 

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. a) illetve a nyertesek kapcsán olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk. 1. b) illetve jogi kötelezettség teljesítése (a GDPR 6. cikk. 1. c.)

 

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

 

7.3. Az adatok megőrzési ideje

 

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

 

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó és teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, nyertes esetén adóazonosító jel.

 

Időtartam: a Játék lebonyolításához és népszerűsítéséhez szükséges ideig, Nyertesek esetén a Számv. tv 169. § (1) bekezdés szerinti ideig

 

A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala https://www.kifli.hu/targy/nyeremenyjatek-kisokos oldalon történik.

 

A Kifli.hu Shop Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat (https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek) rendelkezik.

 

8. Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kifli.hu Shop Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Kifli.hu Shop Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Kifli.hu Shop Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

 

A Kifli.hu Shop Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kifli.hu Shop Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Kifli.hu Shop Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kifli.hu Shop Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Kifli.hu Shop Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kifli.hu Shop Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kifli.hu Shop Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

9. Záró rendelkezések

 

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést, a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben.

 

 

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

 

Budapest, 2023.12.13.