Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

Benu gyógyszertár Adatvédelmi tájékoztató

Az Örs vezér Gyógyszertári Betéti Társaság által

a www.kifli.hu/BENU-gyogyszertar honlapon működtetett

 internetes áruház

(„Gyógyszertár Webshop”)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos 2022. 05.18. napjától

 

 1. BEVEZETÉS

Az Örs vezér Gyógyszertári Betéti Társaság (Székhely: 1148 Budapest (Rendelőintézet), Örs vezér tere 23.; Cégjegyzékszám: Cg.01-06-517977; Adószám: 28880554-2-42; továbbiakban: Gyógyszertár) nem vényköteles termékek értékesítése érdekében a www.kifli.hu/BENU-gyogyszertar honlapon a internetes áruházat működtet és üzemeltet, amely a gyógyszerek interneten történő rendelését lehetővé tevő, legális távértékesítési rendszer (a továbbiakban: Gyógyszertár Webshop).

A Gyógyszertár a Gyógyszertár Webshopba érkező megrendeléseket

 • a BENU Magyarország Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.. , Cégjegyzékszám: 01-10-044223, Adószám: 11929853-2-43),
 • valamint a Kifli.hu Shop Korlátolt Felelősségű Társaság (1106 Budapest, Jászberényi út 45.; Cégjegyzékszám: 01-09-339560; Adószám: 26693075-2-42.;)

támogatásával és ezen társaságok szoros együttműködésének keretében teljesíti.

Fenti adatkezelők (a továbbiakban együttesen: Gyógyszertár Webshop szolgáltatói) – mint közös adatkezelők – magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Gyógyszertár Webshop szolgáltatói kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A www.kifli.hu/BENU-gyogyszertar honlap, amelyen a Gyógyszertár Webshop működik, a Gyógyszertár saját honlapjának minősül, mely a kifli.hu honlapon, mint üzleti platformon működik, így a  https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek címen elérhető adatvédelmi irányelveket, így különösen szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés, a weboldal működésének biztosítása és javítása érdekében történő adatkezelés, a vásárlói élmény fokozása érdekében történő adatkezelés, kapcsolattartás vagy együttműködés érdekében történő adatkezelés, viták, panaszok vagy kérések kezelése érdekében történő adatkezelés, álláshirdetésre jelentkezőket érintő adatkezelés, bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adatkezelés, kifli.hu hírlevél, direktmarketing és elektronikus reklám célzatú adatkezelés, valamint az adattárolás és adatbiztonság vonatkozó szabályait értelemszerűen alkalmazni kell a Gyógyszertár Webshopra is. Ezen adatkezelések tekintetében adatkezelőnek a Kifli.hu Shop Korlátolt Felelősségű Társaság minősül.

A Gyógyszertár fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról szóló tájékoztatást kellő időben elérhetővé teszi a felhasználók számára.

Amennyiben felhasználónak kérdése lenne, jelen adatvédelmi tájékoztatóhoz kapcsolódóan, azt a benuzrt@benu.hu címre küldheti el.

A Gyógyszertár elkötelezett a Gyógyszertár Webshop felhasználói és partnerei személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Gyógyszertár a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Gyógyszertárnak a Gyógyszertár Webshop üzemeltetése keretében végzett adatkezelései önkéntes hozzájáruláson (GDPR 6. cikk. 1. a), szerződéses kötelezettség teljesítésén (GDPR 6. cikk. 1. b), valamint törvényi felhatalmazáson (GDPR 6. cikk. 1. c) alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk a Gyógyszertár Webshop részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlőnek kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 

 1. KÖZÖS ADATKEZELÉS

Közös adatkezelés abban az esetben valósul meg, amikor az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg a kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását.

A Gyógyszertár Webshopon elérhető termékek, valamint a Kifli.hu mobil alkalmazáson keresztül elérhető gyógyszertári termékek megrendelésének esetében az alábbi Adatkezelők közös adatkezelőnek minősülnek:

 • Örs vezér Gyógyszertári Betéti Társaság (1148 Budapest (Rendelőintézet), Örs vezér tere 23.; Cégjegyzékszám: 01-06-517977; Adószám: 28880554-2-42;)
 • Kifli.hu Shop Korlátolt Felelősségű Társaság (1106 Budapest, Jászberényi út 45..; Cégjegyzékszám: 01-09-339560; Adószám: 26693075-2-42)
 • BENU Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Soroksári út 30-34..; Cégjegyzékszám: 01-10-044223; Adószám: 11929853-2-43)

Az Adatkezelők a GDPR 26. cikk szerinti közös adatkezelést valósítanak meg, tekintettel arra, hogy az adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozzák meg.

  1. A személyes adatok közös kezelésének szabályai
 • Adatkezelés célja: a Gyógyszertár Webshop, valamint a Kifli.hu mobil alkalmazáson keresztül leadott gyógyszertári termék megrendelések kiszolgálásának teljesítése, saját célú statisztika készítése
 • Adatkezelés időtartama: Számv. tv 169. § (1) szerint 8 év
 • Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett személyes hozzájárulása (GDPR 6. cikk. 1. a), olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk. 1. b), valamint jogi kötelezettség teljesítés (GDPR 6. cikk. 1. c)
 • Érintettek kategóriái: a Kifli.hu Webshop-ban regisztráló vagy a Gyógyszertár Webshopban megrendelést leadó vásárlók illetve a Kifli.hu mobil alkalmazáson keresztül gyógyszertári terméket megrendelő vásárlók
 • Adatkezeléssel érintett személyes adatok típusai: név, telefonszám, e-mail cím, megrendelés leadásának időpontja, megrendelés száma, lakcím, kiszállítási cím, vény nélkül kapható készítmények adatai (házhoz szállított készítmény neve, mennyisége, gyártási száma tárolására vonatkozó különleges feltételek) Apple ID, Facebook azonosító, bankkártya adatok 
  1. A közös adatkezelés alapelvei:
 • Az Adatkezelők az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átlátható módon végezik.
 • Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés a célja szempontjából megfelelő, releváns és a szükséges adatok kezelésére korlátozódik
 • Az adatkezelésnek pontosnak és naprakésznek kell lennie.
 • A személyes adatok korlátozott módon, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.
 • A személyes adatok kezelése során biztosított az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem.
 • Személyes adatok kezelése meghatározott célból és módon történik. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
 • Csak olyan személyes adatok kezelése történik, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és időtartamig.
  1. Érintettek jogai és érvényesítésük
 • Hozzáférési jog: az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról.
 • Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat helyesbítését
 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérelmére törlésre kerülnek a róla tárolt adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 4.  a személyes adatot jogellenesen kezelik;
 • Korlátozáshoz való jog: ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzák ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.
 • Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) az Adatkezelők választása szerinti formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.
 • Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 • Jogorvoslathoz való jog: az Érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelőkhöz, bírósághoz, vagy adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
  1. Adatbiztonság

Az Adatkezelők biztosítják az adatokat megfelelő intézkedésekkel történő védelmét, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A közös adatkezelés keretében kezelt személyes adatok a Kifli.hu Shop Korlátolt Felelősségű Társaság „adatbiztonsági alapelvek” c. dokumentumában meghatározott fizikai tárhelyen és az ott meghatározott adatbiztonsági intézkedések szerint kerülnek tárolásra.

Az Adatkezelők a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelveik vagy szabályzatuk szerint járnak el és ilyen eljárást követelnek meg munkavállalóiktól illetve szerződéses partnereiktől is.

 

 1. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

A Gyógyszertár Webshop felületén Önnek lehetősége van a BENU hírlevelére feliratkozni.

 • Adatkezelő: BENU Magyarország Zrt. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
 • Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk. 1. a), az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
 • A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési év, felhasználó címének irányítószáma, a feliratkozót érdeklő témák, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.        
 • Az adatkezelés időtartama: a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 72 óra, egyébként:

- a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb

- a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 12 hónap.

 • A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

- e-mail útján a leiratkozas@benu.hu címen, továbbá

- postai úton a BENU Magyarország Zrt. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.címen.

 • Adatfeldolgozó:

Név: Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

 • Adatfeldolgozói feladat: a hírlevél feliratkozók személyes adatainak automatizált vagy nem automatizált módon történő gyűjtése, rögzítése, tárolása, korlátozása, törlése, megsemmisítése.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap hírlevelet, illetve az abban foglalt információkhoz nem jut hozzá.
 1. GYÓGYSZERTÁR WEBSHOP ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben a Gyógyszertár Webshopon árusított termékekkel kapcsolatos – így különösen hatóanyagokra, felhasználhatóságra, hatásmechanizmusra és alkalmazásra vonatkozó, vagy egyéb más – kérdése van, a kifli@benugyogyszertar.hu címen kapcsolatba léphet a Gyógyszertárral.

A Gyógyszertár Webshop a hozzá beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

A rendszer technikai hátterét a BENU Magyarország Zrt. – mit közös adatkezelő – biztosítja.

A BENU Magyarország Zrt. feladatának ellátása érdekében az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Név: Freshworks Inc.

Székhely: 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066

Az adatfeldolgozó feladata: a rendszer technikai hátterének biztosítása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.

 1. SZEMÉLYES ADATOK HATÓSÁGOK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KIADÁSA

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőket.

A Gyógyszertár Webshop a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. PANASZ AZ ADATKEZELŐKNÉL

Amennyiben Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen problémája merül fel, az alábbi elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelőkhöz:

 1. Örs vezér Gyógyszertári Bt., Postacím: 1148 Budapest (Rendelőintézet), Örs vezér tere 23., e- mail: benuzrt@benu.hu
 2. Kifli.hu Shop Kft., Postacím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.; e-mail: dpo@kifli.hu
 3. BENU Magyarország Zrt., Postacím: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.;                  e-mail: benuzrt@benu.hu

Bírósághoz fordulás joga:

Jogainak megsértése esetén az Adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu